YENİ MEDYA (EN) - Programı Bilgileri   
Dili İngilizce
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Var
ÖSYM Tipi SÖZ
Program İçeriği
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Gözde Kurt
Tarihçe
2014 yılında kurulan Yeni Medya Bölümü ilk mezunlarını 2018 yılında vermis¸tir. 2020-2021 öğretim yılı itibariyle bölümün eğitim kadrosu, 1 Doçent, 3 Dr.Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır. Ayrıca Yeni Medya Türkçe bölümünde yer alan 4 Dr.Öğretim Üyesi de iki bölümün aynı müfredat üzerinde ilerlemesinin sağladığı katkılarla bölümümüzün derslerine destek olmaktadır.

Buna ilave olarak üniversitemizin diğer fakültelerinden ve fakülte içerisindeki diğer bölümlerden konuya uygun öğretim üyelerinin fakültede ders vermesi sağlanmaktadır.
Bölümün eğittim dili İngilizce’dir. Hazırlık eğitimi zorunludur.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yeni Medya alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Kabul Koşulları
Beykent Üniversitesi’nde genel kayıt kabul is¸lemleri, üniversite tarafından yürütülmekte olup, akademik kayıt is¸lemleri dekanlık tarafından uygulanmaktadır. I·lgili yönetmeliklere ilis¸kin bilgi, Beykent Üniversitesi web sitesinden bulunmaktadır. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve yatay geçis¸ bas¸vurusu yapan ögˆrenciler, egˆitim ve ögˆretim görecekleri Türkçe dıs¸ındaki dil bilgilerinin seviyelerinin belirlenmesi amacıyla yabancı dil hazırlık egˆitiminden sorumlu birim tarafından hazırlanan yabancı dil yeterlik sınavına alınırlar. Üniversitemizin hazırlık okulu yönetmeligˆi de Beykent Üniversitesi web sayfasında bulunmaktadır.
Üst Kademeye Geçiş
Mezunlar bir üst dereceye başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için; • Ders planı ve yapısı ile sunulan derslerden 240 AKTS kredilik dersi geçer not ile başarmak ve • 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak gerekir.
Mezun İstihdam Olanakları
Yeni Medya öğrencilerini dijital medya ve medya profesyonellerinin çok geniş bir bilgi ve yaratıcılık talep ettiği medya alanlarında en ileri bilgilerle donatarak hazırlamaktadır. Dört temel unsura dayanarak öğrencilerimizi yetiştirmekteyiz: Tasarım düşüncesi, görsel iletişim, teknoloji ve kullanıcı tecrübesi. Öğrencilerimiz iletişim endüstrisindeki yeni eğilimleri, küresel endüstri ile sınıf-içi eğitimi birleştirerek öğrenmektedir. Mezunlarımız kamu politikaları alanında liderler, iletişim yönetimi, etkileşimli tasarım, sivil toplum örgütleri, stratejik düşünürler ve küresel ölçekte yenilikler yaratan teknologlar olmaktadırlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirmeye ilişkin genel kurallar"Beykent Üniversitesi önlisans ve Lisans Eğitim - öğretim Yönetmeliği [1]" ile dÜzenlenmektedir.

Sınavlar, eğitm-öğretim, ölçme ve değerlendirmeye ilişkin özel sÜreçler "Beykent Üniversitesi ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi" ile belirlenmiştir.

Bağıl değerlendirme esas ve usulleri ise "Beykent Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi" ile tanımlanmıştır.

Derslerde kullanılan öğretim ve ölçme-değerlendirme yöntemleri ders sayfalarında yer alan ders izlencelerinde verilmektedir.

Beykent Üniversitesinde kullanılan Öğretim Yöntemleri ve kodları [1]
1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösteri, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 8:Grup çalışması, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası, 11:Altı Şapka,12:örnek Olay, 13:Deney / Laboratuvar/Atölye/Alan Uygulaması/Staj,14:Bireysel çalışma, 15:Problem çözme, 16:Proje Temelli öğrenme

Beykent Üniversitesinde kullanılan Ölçme Yöntemleri ve kodları [1]
A:Sınav, B:Kısa Sınav, C:Juri/Kurul Sınavı, D:ödev, E:Rapor, F:Araştırma Makalesi, G:Sunum, H:Portfolyo, I:Uygulamalı Beceri Gösterimi, J:Proje İzleme, K:Grup Projesi İzleme, L: Tez İzleme, M:Devam

[1] https://www.beykent.edu.tr/Content/files/20180403132847520.pdf
[1] Beykent Üniversitesi Ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesihttps://obs.beykent.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=190