İŞLETME (YL) (TEZSİZ) (UZAKTAN ÖĞRETİM) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 3
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Program İçeriği
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Dilaysu ÇINAR
Tarihçe
Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı 20.04.2000 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.
Kazanılan Derece
Tezsiz İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Derecesi
Kabul Koşulları
Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. (10 Mayıs 2018 tarihli 30417 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklik).
Üst Kademeye Geçiş
Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesinde başarılı olmak.
Mezun İstihdam Olanakları
Program mezunları, üretim ve hizmet sektöründeki kamu ve özel işletmelerinin farklı yönetim düzeylerinde yönetici olarak görev alabilirler. İşletme Bölümünün etkileşim halinde olduğu paydaşlar; özel sektör kurum ve kuruluşları ile çeşitli bakanlıklara bağlı çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, araştırma kurumları ve enstitüler şeklinde özetlenebilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencilerin aldıkları her dersin başarı notu 100 üzerinden değerlendirilir. En az başarı notu yüksek lisans programlarında 70’tir. Başarı notlarının harfli ve dörtlü not sistemindeki karşılıkları aşağıdaki gibidir:
100’lük Harf Notu 4’lü Not
90-100 AA 4.00
85-89 BA 3.50
80-84 BB 3.00
75-79 CB 2.50
70-74 CC 2.00
60-69 DC 1.50
50-59 DD 1.00
49-ve altı FF 0.00
Yüksek lisans programlarında kayıtlı bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersin yarıyıl başarı notunun, en az, (CC) olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için https://www.beykent.edu.tr/docs/default-source/yonetmelikler/beykent-universitesi-lisansustu-egitim-ogretim-yonetmeligi.pdf?sfvrsn=3e7cb9b3_4 adresinde yer alan “Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği” incelenmelidir.https://obs.beykent.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=1650