BANKACILIK VE FİNANS (YL) (TEZSİZ) (UZAKTAN ÖĞRETİM) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 3
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Program İçeriği
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Dilaysu ÇINAR
Tarihçe
Beykent Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı, Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim) 19.06.2014 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.
Kazanılan Derece
Tezsiz Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Derecesi.
Kabul Koşulları
Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. (10 Mayıs 2018 tarihli 30417 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklik).
Üst Kademeye Geçiş
Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.
Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla ve Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 25’inci maddesindeki esaslar dahilinde tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden başarılı olmak.
Mezun İstihdam Olanakları
Yüksek Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz, bankalarda uzman/ uzman yardımcısı, müfettiş/ müfettiş yardımcısı, iç kontrolör/ iç kontrolör yardımcısı, finans departmanı uzmanı / uzman yardımcısı, finansal danışman ve portföy yöneticisi olarak görev alabilmektedir. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi pozisyonlarında da görev alabilmektedirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencilerin aldıkları her dersin başarı notu 100 üzerinden değerlendirilir. En az başarı notu yüksek lisans programlarında 70’tir. Başarı notlarının harfli ve dörtlü not sistemindeki karşılıkları aşağıdaki gibidir:
100’lük Harf Notu 4’lü Not
90-100 AA 4.00
85-89 BA 3.50
80-84 BB 3.00
75-79 CB 2.50
70-74 CC 2.00
60-69 DC 1.50
50-59 DD 1.00
49-ve altı FF 0.00
Yüksek lisans programlarında kayıtlı bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersin yarıyıl başarı notunun, en az, (CC) olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için https://www.beykent.edu.tr/docs/default-source/yonetmelikler/beykent-universitesi-lisansustu-egitim-ogretim-yonetmeligi.pdf?sfvrsn=3e7cb9b3_4 adresinde yer alan “Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği” incelenmelidir.https://obs.beykent.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=1635